Niewyobrażalna budowla, wykonana tylko przez ludzi – Piramida Cheopsa

Kategoria: turystyka

Niewyobrażalna budowla, wykonana tylko przez ludzi – Piramida Cheopsa

W egipskim mieÅ›cie Giza, znajduje siÄ™ najpopularniejsza piramida Å›wiata. Jest to piramida Cheopsa. Należy do siedmiu cudów Å›wiata. PowstaÅ‚a ona w okolicach 2500 roku przed naszÄ… erÄ…. Jest to szmat czasu, jednak trzyma siÄ™ bardzo dobrze. Dawniej nie byÅ‚o technologii pozwalajÄ…cych na budowÄ™ tak nowoczesnÄ… jak obecnie. Dlatego tym bardziej dziwne jest jej powstanie. Piramida Cheopsa wzniesiona zostaÅ‚a z myÅ›lÄ… o pochówku faraona Cheopsa. Dlatego budowla dostaÅ‚a tak zacnÄ… nazwÄ™. Siedem cudów Å›wiata to nie przesadzona nazwa. Do tej grupy należą wyÅ‚Ä…cznie wyróżniajÄ…ce siÄ™ budowle.

SwojÄ… historiÄ…, sposobem zbudowania, oraz wyglÄ…dem. GrupÄ™ tÄ… ustalili starożytni grecy. Stoi ona na bardzo równym terenie. DziÄ™ki zastosowaniu odpowiedniego wyrówniania, nie jest podatna przez tysiÄ…ce lat na uszkodzenia mechaniczne. Nic siÄ™ nie obsuwa, oraz uÅ‚amuje. Tak jak zostaÅ‚a zbudowana, tak stoi po dzieÅ„ dzisiejszy.  Ważnym faktem jest jej poÅ‚ożenie.

Piramida Cheopsa stoi zwrócona w cztery kierunki Å›wiata. Poszczególne boki odpowiadajÄ… póÅ‚nocy, poÅ‚udniowi, wschodowi, zachodowi. BudowÄ… zajmowaÅ‚a siÄ™ ogromna brygada ludzi. Piramida jest zbudowana z bloków kamiennych. Każdy z nich jest ogromny, waży ponad 2 tony. Maksymalne filary sÄ… kilkukrotnie cięższe. Po dzieÅ„ dzisiejszy nie zostaÅ‚a zbudowana potężniejsza budowla, przez czÅ‚owieka. Na caÅ‚ym Å›wiecie to najcięższy obiekt.

Masa piramidy Cheopsa, umieszczonej w okolicy Kairu to sześć milionów ton. Niewyobrażalna liczba, pomyÅ›leć że wszystko zostaÅ‚o dokonane bez maszyn. Nowoczesne oÅ›rodki kultury, hotele itp. wcale siÄ™ nie umywajÄ… do budowli postawionej w Egipcie. CaÅ‚kowita wysokość wynosi 146 metrów. Niewyobrażalne parametry, trudno byÅ‚oby to zbudować aktualnie. Piramida Cheopsa przetrwaÅ‚a wiele tysiÄ™cy lat i jak można siÄ™ domyÅ›leć, bÄ™dzie staÅ‚a na Ziemi jeszcze znacznie dÅ‚użej. TytuÅ‚ jednego z siedmiu cudów Å›wiata nie zostaÅ‚ nadany przypadkowo. Potrzebne byÅ‚y specjalnie udokumentowane fakty. Dzisiejsze jej zwiedzanie to najlepsza atrakcja w Egipcie.

Partnerzy

Tagi